Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. április 30-án 11 órakor, a 1137 Budapest, Szent István krt. 16. szám alatt (KINO Mozi, nagyterem) tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2015. április 30-ra hívta össze az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirenddel:

 1. Az Igazgatóság jelentése a 2014. üzleti évről.
 2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése.
 4. A könyvvizsgáló jelentése.
 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
 6. A Társaság 2014. évi egyedi éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
 9. Döntés azAlapszabály módosításáról a 8. napirendi pontra figyelemmel.
 10. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti 1-7. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. képviseletében eljáró dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság egyedi éves beszámolóját fogadja el 4.007.179eFt mérlegfőösszeggel, 2.831.000eFt mérleg szerinti eredménnyel, 351.438eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel.

Az egyes főbb – még nem auditált – egyedi mérleg- és eredménykimutatás-adatokat a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját 4.007.179eFt mérlegfőösszeggel,
2.831.000eFt mérleg szerinti eredménnyel, 351.438eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Figyelemmel a 8. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja a könyvvizsgáló személyének megváltozására figyelemmel az alábbiak szerint kerüljön módosításra.

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

 

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

 

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 9. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Budapest, 2015. április 9.

 1. Balázs Csaba

az Igazgatóság elnöke

EST MEDIA Nyrt.