Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja:          2015. június 19. 11 óra.

A Közgyűlés helyszíne:          KINO Mozi nagyterem, 1137 Budapest, Szent István krt. 16.

A Közgyűlés megtartásának módja:     személyes jelenlét.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2015. június 29-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

  1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.
  2. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
  3. Az Alapszabály módosítása az 1-2. napirendi pontokra figyelemmel.
  4. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan az Igazgatóság indítványozza a T. Részvényesek felé, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – a 2015. április 30-i közgyűlésen elfogadott éves beszámoló szerinti saját tőke / jegyzett tőke arányra figyelemmel, kötelező alaptőke-leszállítás keretében – a jelenlegi 519.331.250 forintról csökkentse 478.823.412,5 forint mértékben, azaz 40.507.837,5 forintra. Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 10 forintos névértékről 0,78 forintos (78 filléres) névértékre. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, egyenként 0,78 forint (78 fillér) névértékű törzsrészvényeket írja jóvá.

A 2. napirendi pont tárgyalására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a könyvvizsgáló választása tárgyában a Társaság 2015. május 11-én – a 2015. április 30-i éves rendes, felfüggesztett közgyűlés folytatásaként – tartandó közgyűlése, illetve megismételt közgyűlése nem hoz határozatot.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2015. június 12.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2015. június 17-én 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Közgyűlésen (megismételt Közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2015. június 17-én) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 519.331.250,-Ft, amelyet 51.933.125 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 51.933.125 szavazat tartozik, azzal, hogy a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát húsz százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlésre (megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2015. május 8.

EST MEDIA Nyrt.

Igazgatósága