Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2016. július 18-án 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet (Kaptár Zrt. irodája) alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2016. július 18-ra rendkívüli Közgyűlést hívott össze az alábbi napirenddel:

  1. A Társaság székhelyének módosítása.
  2. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság tőkehelyzetének a 2015. december 31. és a Közgyűlés napja közötti időszakban a saját tőkét érintő változásairól, és amennyiben a tőkehelyzet rendezése a tájékoztató alapján még mindig szükséges, úgy a lehetséges megoldásokról, valamint – amennyiben szükséges – a Felügyelő Bizottság és/vagy az Audit Bizottság véleménye/jelentése.
  3. Amennyiben a 2. napirendi pont szerinti tájékoztató szerint ez szükséges, úgy döntés a Társaság tőkehelyzetének rendezéséről, ennek keretében
  4. a) döntés a Ptk. 3:270. § (2) bekezdéseszerinti, a Társaságnál alkalmazható, a lenti b) és c) pontok alá nem sorolható intézkedésről; vagy
  5. b) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről (végelszámolás vagy felszámolási eljárás útján, függően az aktuális likviditási helyzettől); vagy
  6. c) döntés csődeljárás kezdeményezéséről.
  7. Döntés az Alapszabály módosításáról az 1. és 3. napirendi pontokra figyelemmel.
  8. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a székhely módosításáról ne határozzon.

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy a Társaság 2015. évi beszámolója szerint a Társaság saját tőkéje negatív, -570.536eFt volt, ezért az Igazgatóság a tőkehelyzet rendezése végett összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését. A 2015. december 31. óta eltelt időszakban a saját tőkét érintő hatása csak a Társaság szokásos napi működésének és a Társaság által 2014-ben kibocsátott kötvénysorozat kamatelőírásának volt (ezt mutatja a 2016. I. negyedéves gyorsjelentésben szereplő -599.195eFt saját tőke összeg). A Közgyűlésen az Igazgatóság a 2016. június 30-i fordulónapra előzetesen kalkulált saját tőke összeget is bemutatja majd.

Az Igazgatóság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy üzleti lehetőség kínálkozott arra, hogy egy értékpapírügylet keretében a Társaság tulajdonában lévő EM2024 kötvények egy részét, a Közgyűlésig meghatározandó darab, egyenként tíz forint névértékű kötvényt harmadik személy részére értékesítsen. A jogügylet olyan mértékű (mintegy 800 millió forintos) egyszeri nyereséggel járna, amely rendezné a Társaság saját tőke helyzetét. A vételár egy része azonnal esedékes volna, melynek felhasználásával a Társaság az eladott mennyiségből a Közgyűlésig meghatározandó darab, egyenként tíz forint névértékű kötvényt vásárolna vissza. Az eladásból járó még fennmaradó vételár a kötvények lejáratakor (2024-ben) volna esedékes. Az ügylet azonnali saját tőkét érintő hatása a kötvények lejáratáig terjedő időszakban ellenkező előjellel – saját tőkét csökkentő hatásként – megjelenne, így, amennyiben a Társaság új fókuszterületet nem talál és azon nem kezdi meg az árbevétel- és nyereségtermelést, várhatóan 2017-ben a saját tőke ismét a negatív tartományba menne át. Ugyanakkor az ügylet megvalósulásával a Társaság egyfelől tovább kereshetné az új, értelmezhető nagyságrendű üzleti tevékenységet hozó fókuszterületét, másfelől az ügyletből eredő, a saját tőkét érintő elhúzódó negatív hatás évről-évre tervezhetővé, és ezáltal könnyebben kezelhetővé válhatna. Az ügylet, mivel nyereséget hordozna, értelemszerűen nyereségadófizetési kötelezettséggel is járna, amelyet ugyan részben ellensúlyozna a korábbi évek elhatárolt vesztesége, azonban ez így is tovább rontaná a Társaság likviditási helyzetét.

A napirendi pontban meghozni javasolt két külön határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett az Igazgatóság beszámolóját a Társaság tőkehelyzetének a 2015. december 31. és a Közgyűlés napja közötti időszakban a saját tőkét érintő változásairól elfogadja.”

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság [a Közgyűlésig meghatározandó] darab, egyenként tíz forint névértékű, a Társaság által kibocsátott, HU0000354964 ISIN-kódú, „EM 2024” megnevezésű kötvényt […],-Ft vételáron értékesítsen, olyan feltételek mellett, hogy a vételár egy része azonnal esedékes, amelynek felhasználásával a Társaság az eladott mennyiségből [a Közgyűlésig meghatározandó] darab kötvényt visszavásárol, a még fennmaradó vételár pedig a kötvények lejáratakor (2024-ben) válik esedékessé.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Arra az esetre, ha az Igazgatóság által a 2. napirendi pontban meghozni javasolt második határozat a Közgyűlés által elfogadásra kerül, de az ott meghatározott jogügylet valamely okból meghiúsul, vagy ha az Igazgatóság által a 2. napirendi pontban meghozni javasolt második határozat a Közgyűlés által nem kerül elfogadásra, az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés biztosítson három hónapos határidőt az Igazgatóság részére arra, hogy olyan befektetőt találjon, aki a tőkehelyzet rendezéséhez szükséges eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátja, arra az esetre pedig, amennyiben az Igazgatóság ezirányú erőfeszítései sikertelenek maradnak, hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy (a) kezdeményezze a Társaság jogutód nélküli megszűnését – az aktuális likviditási helyzettől függően – végelszámolás vagy felszámolási eljárás útján, vagy (b) kezdeményezze csődeljárás megindítását. Amennyiben az Igazgatóság végelszámolás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés hatalmazza fel evégett újabb közgyűlés összehívására az Igazgatóságot, amennyiben pedig felszámolási eljárás vagy csődeljárás kezdeményezése mellett dönt. úgy ezen eljárások megindításához a Közgyűlés a hozzájárulását már most megadná. A napirendi pont tárgyában javasolt határozat szövege:

„A 2. napirendi pontban javasolt határozat elvetésére tekintettel / a 2. napirendi pontban megszavazott jogügylet meghiúsulása esetére [a 2. napirendi pontban hozott határozat szerint véglegesítendő] a Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a Közgyűlés napjától számított három hónapos határidőt biztosít az Igazgatóság részére olyan tőkebefektető felkutatására, aki a tőkehelyzet rendezéséhez szükséges eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátja.

 

Arra az esetre, amennyiben az Igazgatóság tőkebefektető felkutatására irányuló erőfeszítései eredménytelenek maradnak, a Társaság Közgyűlése felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy (a) kezdeményezze a Társaság jogutód nélküli megszűnését – az aktuális likviditási helyzettől függően – végelszámolás vagy felszámolási eljárás útján, vagy (b) kezdeményezze csődeljárás megindítását.

 

Amennyiben az Igazgatóság végelszámolás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság végelszámolásának elrendelése végett újabb Közgyűlést hívjon össze.

 

Amennyiben az Igazgatóság felszámolási eljárás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés – mint legfőbb szerv – a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint előzetesen hozzájárul és egyetért azzal, hogy a Társaság felszámolási eljárást kezdeményezzen önmaga ellen, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a kérelem és mellékletei elkészítésére és előterjesztésére, valamint a Társaság teljes körű képviseletére a felszámolási eljárásban.

 

Amennyiben az Igazgatóság csődeljárás kezdeményezése mellett dönt, úgy a Közgyűlés – mint legfőbb szerv – a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint előzetesen hozzájárul és egyetért azzal, hogy a Társaság csődeljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtson be a Fővárosi Törvényszékhez, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a kérelem és mellékletei elkészítésére és előterjesztésére, valamint a Társaság teljes körű képviseletére a csődeljárásban.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a napirendi pontot – figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett előterjesztésre – ne tárgyalja.

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a napirendi pontot – figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett előterjesztésre – ne tárgyalja.

Budapest, 2016. június 27.

EST MEDIA Nyrt.