Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság Igazgatósága a 2016. július 29-i rendkívüli Közgyűlésen kapott felhatalmazás alapján a mai napon hozott határozatával akként döntött, hogy kezdeményezi a Társaság csődeljárásának megindítását.

  1. Ahogy azt a Társaság 2016. július 29-én közzétette, a Közgyűlés 4/2016. (07. 29.) sz. határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a Társaság tulajdonában lévő, „EM 2024” saját kötvények értékesítésére és későbbi visszavásárlására vagy visszavásárolhatóságára vonatkozólag olyan ügyletet kössön, amely olyan mértékű (mintegy 800 millió forintos) egyszeri nyereséggel (és amely a későbbiekben a visszavásárlásig, a visszavásárolhatósági ügylet zárásáig, de legkésőbb az érintett kötvények lejáratáig elhúzódó, de összességében azonos vagy hasonló mértékű veszteséggel) jár, amely rendezné a Társaság saját tőke helyzetét.

A fentiek szerinti ügylet – bár a tárgyalások még nem zárultak le – a mai napig nem jött létre, és a mai napig olyan tőkebefektető bevonása sem sikerült, aki a tőkehelyzet rendezéséhez szükséges eszközöket a Társaság rendelkezésére bocsátotta volna, ezért az Igazgatóság a Közgyűlés 5/2016. (07. 29.) sz. határozatában foglaltak alapján úgy határozott, hogy következő lépésként a csődeljárás megindítása az, amely a Társaság hosszú távú érdekeit szolgálja.

  1. A Társaság a csődeljárás soránolyan csődegyezséget kíván előterjeszteni, amely egyúttal a sajáttőke-helyzetet is megfelelően rendezi.A Társaság felhívja a T. Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a csődegyezséget a Társaság hitelezői nem fogadják el, úgy a csődeljárás a jogszabályok értelmében automatikusan felszámolási eljárásba fordul át, amely végső soron a Társaság megszűnéséhez vezethet.

Az Igazgatóság megkezdi a csődeljárás előkészítését, amelyhez szükséges három hónapnál nem régebbi mérleg becsatolása. Figyelemmel arra, hogy ez a mérleg a Társaság 2016. III. negyedéves mérlege lesz, a csődeljárás iránti kérelem várhatóan 2016 novemberének végén kerül előterjesztésre a Fővárosi Törvényszéken.

III. A Társaság Igazgatósága a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáig sem szünteti be a tárgyalásokat a Közgyűlés által meghatározott vagy más, a tőkehelyzet rendezését eredményező ügylet létrehozásáról. Amennyiben ezen tárgyalások mégis eredményre vezetnek, úgy az Igazgatóság természetesen nem nyújtja be a csődeljárás iránti kérelmet.

  1. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet a Társaság tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2016. október 28.

______________________

EST MEDIA Nyrt.