AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

  1. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK

ÉRDEMI HATÁROZATAI

2/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására, valamint a 10. és 13. napirendi pontok közvetlenül az 1-7. napirendi pontok tárgyalását követő megtárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés 5.410.468 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

3/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

 

4/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

 

5/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

 

6/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett a DERZSI & WERNITZER Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljáró Derzsi György könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

 

7/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.

 

8/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” 2016. évi egyedi éves beszámolóját 204.169eFt mérlegfőösszeggel, -3.591.783eFt adózott eredménnyel (veszteséggel), -4.162.317eFt saját tőke összeggel és 40.508eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

 

9/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

 

10/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.410.468 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság székhelye a 11. napirendi pontban elfogadásra kerülő Alapszabály-módosítás napja hatályával egyező hatállyal 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1. számra módosul.

 

11/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett a Társaság 2012. április 27-i Közgyűlése 10/2012. (04. 27.) számú határozatával adott felhatalmazás helyébe változatlan tartalommal új felhatalmazást léptet, és ismételten felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

 

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság a 2017. április 18-tól számított öt évig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke száz százalékát plusz 1.840.000.000,-Ft összeget. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

 

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

 

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

 

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

 

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

 

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk-ban meghatározott feltételei fennállnak.

 

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

 

12/2017. (04. 18.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.409.823 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 645 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy ülését a 8-9. és 11-12. napirendi pontok tekintetében a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján 2017. május 17-én 10 óráig felfüggeszti. A felfüggesztett ülés folytatására 2017. május 17-én 10 órakor a jelen ülés színhelyén, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet (Kaptár Zrt. irodája) kerül sor.