AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDEGYEZSÉG MEGKÖTÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., új, még nem bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

  1. Egyezségi tárgyalás

A Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a mai hitelezői egyezségi tárgyaláson az összesen 24.005 szavazatból 21.253 szavazatot képviselő hitelező támogatta a Társaság átdolgozott egyezségi javaslatát, ezzel a Társaság egyezségi javaslatát a hitelezők elfogadták és az átdolgozott csődegyezségi megállapodás aláírásra került.

Az egyezségi megállapodás annak bíróság általi jogerős jóváhagyását követően lesz végleges és végrehajtható. Az eljárások esetleges elhúzódása esetére a hitelezők 21.253 szavazattal (azaz a szükséges kétharmadot meghaladó többséggel) hozzájárultak a fizetési moratórium újabb, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365. nap 24:00 órájáig történő meghosszabbításához is.

  1. Moratórium alá nem eső követelések rendezése

A Társaság a moratórium alá nem eső tartozásait az eszközei értékesítéséből befolyt bevételekből kívánja fedezni. Ugyanakkor azok egy részét, 11.217.330,54 forintot képviselő jogosultak követelését – a csődegyezség bíróság általi jogerős jóváhagyása esetén – tőkekonverzió útján rendezi. Ezen tőkekonverzió során az érintett követelések jogosultjai követeléseiket teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátják és cserébe új kibocsátású, 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket kapnak. A részvénykibocsátás névértéken – azaz 0,78 forintos kibocsátási árfolyamon – történik, ezáltal a moratórium alá nem tartozó tartozások ezen részének tőkekonverziója során összesen 14.381.193 darab törzsrészvény kerül kibocsátásra.

III. A csődegyezségi megállapodás tartalma

A Társaság – mivel likvid eszközeit a moratórium alá nem eső tartozások és a csődeljárás költségeire fordítja, egyéb aktív vagyona pedig elhanyagolható mértékű – a hitelezők csődeljárásban nyilvántartásba vett követelésállományát részvénykibocsátással rendezi.

A Társaság hitelezői a csődegyezség keretében – annak bíróság általi jogerős jóváhagyása esetén – követelésük járulékait, valamint a tőkeösszeg 97,45 százalékát elengedik, a fennmaradó 2,55 százalékát pedig – amely 30.619.225,26 forintnak felel meg – névértéken tőkévé konvertálják. Ezáltal a hitelezők részére összesen 39.255.417 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 0,78 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek a Társaság jelenlegi „A” sorozatú törzsrészvényeivel mindenben azonos jogokat biztosítanak. (Amennyiben valamely hitelező jogszabályi rendelkezésből kifolyólag nem szerezhetne részvénytulajdont a Társaságban, úgy az ilyen hitelező elengedés után fennmaradó követelését a Társaság pénzben rendezi.)

A csődeljárás sikeres lezárásával és a csődegyezség teljesülésével azon személyek, akik követelésüket a csődeljárásban nem jelentették be, követeléseiket a jövőben már nem érvényesíthetik a Társasággal szemben, a bejelentkezett hitelezők pedig részben kielégítést kapnak, részben pedig elengedik követeléseiket, a moratórium alá nem eső követelések pedig pénzben és tőkekonverzió útján kielégítésre kerülnek. Ilyen módon a Társaság jelenlegi kötelezettségállománya megszűnik, ideértve a 2014. évi, mintegy 3,2 milliárd tőkeösszegű kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségállományt is. A fentiek számviteli hatásaként a Társaság 2017. június 30-i állapot szerinti mintegy mínusz 4,42 milliárd forint mértékű saját tőkéje pozitív tartományba, az előzetes számítások szerint 60 millió forint körüli értékre emelkedik és eléri a felemelt, az előzetes számítások szerint mintegy 81,3 millió forintos jegyzett tőke kétharmadát, azaz a csődeljárás sikere egyúttal a törvény által előírt saját tőke / jegyzett tőke arányt is helyreállítja.

  1. A Társaság reorganizációs terve (a fizetőképesség helyreállítását tartalmazó program)

A csődeljárás sikeres lezárulásával és a csődegyezség teljesülésével a csődeljárásban részt vett hitelezők az egyezség szerint tőkeágon kielégítéshez jutnak, emellett pedig a Társaság fizetőképessége helyreáll, így a csődeljárás törvényi céljai teljesülnek.

A Társaság meggyőződése továbbá, hogy a kötelezettségek megszűnése és a saját tőke helyzet rendezése megteremti annak előfeltételeit is, hogy megállapodjon olyan potenciális befektetők vagy tevékenységek bevonásáról, akik/amelyek számára a Társaság tőkepiaci jelenléte és eddig ki nem aknázott tartalékai lehetőségeket hordoznak. A Társaság a múltban már több alkalommal változtatta meg tevékenysége fókuszterületét, és nemzetközi példák is ismertek csődeljáráson átment nyilvános társaságok átvételére és tevékenységbéli megújítására. Egy ilyen befektetési folyamat – amennyiben az a Társaságban történő tulajdonszerzés útján történne – minden valószínűség szerint azzal járna, hogy az átvevő személy(ek) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlatot kellene, hogy tegyen(ek).

A Társaság menedzsmentje ismételten kiemeli, hogy a fentiekben írtakról jelenleg semmilyen befektetővel nincsen megállapodás, és egyelőre érdemi tárgyalások sincsenek folyamatban. Ugyanakkor bár a csődeljárás sikeres lezárása előfeltétele annak, hogy a Társaság érdeklődő és potenciális befektetőkkel vagy befektetésekről megállapodjon, a hitelezők által elfogadott csődegyezség már kellő alapot adhat arra, hogy ilyen befektetőket/befektetéseket keressen és velük/azokról tárgyalásokat kezdjen.

  1. Figyelemfelhívás és ütemezés

A Társaság ismételten felhívja a T. Részvényesek figyelmét, hogy a csődegyezségi megállapodásban foglaltak megvalósulása a bíróság jóváhagyásától függ. Amennyiben a bíróság azt nem hagyná jóvá (és a Társaság azt a későbbiekben nem tudná sikeresen átdolgozni, a hitelezőkkel újra elfogadtatni és a bírósággal jóváhagyatni), úgy a csődeljárás a jogszabályok értelmében automatikusan felszámolási eljárásba fordulna át, ami a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséhez és a Társaság működésének megszűnéséhez vezetne.

Amennyiben a csődegyezség jogerős bírósági jóváhagyása megtörténik, úgy a Társaság a csődegyezségi megállapodásban, illetve arra tekintettel vállalta, hogy a fenti II. és III. pont szerinti részvények kibocsátásáról a jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésétől számított negyvenöt munkanapon belül dönt, és azokat a tőkeemelés cégbírósági bejegyzésétől számított kilencven napon belül bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére.

  1. További figyelemfelhívás

A fentiekben írtak csupán a Társaság jövőbeli terveit mutatják be, amelyek megvalósulása bizonytalan jövőbeli, a Társaság hatókörén kívüli eseményektől függ. Ennek megfelelően nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az itt ismertetett tervek ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései vagy lehetőségei alapvetően eltérhetnek az ott leírtaktól. Erre figyelemmel elképzelhető, hogy az ismertetett tervek adott esetben egyáltalán nem vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mentén valósulnak meg.

Budapest, 2017. szeptember 19.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”