Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483), tekintettel arra, hogy az eljárás befejezésének időpontja jelenleg már hozzávetőlegesen előrejelezhető, ezúton teszi közzé a folyamatban lévő csődeljárásával kapcsolatos alábbi fejleményeket.

I. Hitelezői fellebbezés

A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú, csődegyezséget jóváhagyó végzése ellen egyetlen fellebbezés érkezett, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”) élt. Fellebbezésében kifejtette azon álláspontját, hogy a csődegyezség nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak, ezért annak jóváhagyása helyett a csődeljárás megszüntetésének és ezt követően a Társaság felszámolása elrendelésének van helye.
A Társaság a fellebbezés tanulmányozását követően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fellebbezés megalapozatlan, és erre figyelemmel előterjesztette az észrevételeit, amelyekben a fellebbezés elutasítását és a csődegyezséget jóváhagyó végzés helybenhagyását kérte, egyrészt részletesen bemutatva, hogy a csődegyezség megfelel a jogszabályoknak, másrészt a II. pontban írtak, azaz a NAV hitelezői minőségének megszűnése miatt.
A Társaság álláspontjához csatlakozott a vagyonfelügyelő, valamint egy másik hitelező is, akik szintén észrevételeket tettek a NAV fellebbezésére, annak elutasítását kérve a Fővárosi Ítélőtáblától.
A fellebbezéssel kapcsolatos észrevételezési határidő mostanra valamennyi hitelező tekintetében lejárt, és az iratok felterjesztésre várnak a Fővárosi Ítélőtáblára. A felterjesztésre a III. pontban írt eljárás lezárását követően kerülhet sor.

II. A NAV követelésének megszűnése

A Társaság a csődeljárás során rendezte a NAV moratórium alá nem eső, csaknem 69 millió forintos követelését.
Emellett a NAV képviseletében az ügyben eljáró Észak-budapesti Adóigazgatóság Felszámolási Osztály 2. még a csődegyezség megkötését megelőzően tévesen értelmezte a jogszabályi rendelkezéseket, és elmulasztott időben bejelenteni egy mintegy 68 millió forintos követelést a Társasággal szemben. A NAV ezzel kapcsolatos kifogását a Fővárosi Törvényszék elutasította, így ezen 68 millió forintnyi adókövetelést a NAV csődeljárásban részt vevő hitelezőként a csődegyezség értelmében annak sikeres lezárultát követően sem tudná már érvényesíteni a Társasággal szemben. Ezzel szemben a jogszabály szerint érvényesíteni tudná ezen követelését, ha a fellebbezése folytán a csődegyezséget nem hagynák jóvá, és végső soron a Társaság felszámolás alá kerülne; továbbá – a Társaság álláspontja szerint – ha a csődegyezség hatályosulásakor a NAV már nem lenne hitelező, úgy a csődeljárás sikere esetén is érvényesíthetné ezen követelését egy utóbb, az elévülési időn belül a Társaság ellen harmadik személy által kezdeményezett esetleges felszámolási eljárásban.
Ezen eseményeket követően a NAV teljes, moratórium alá eső követelése körülbelül 5,7 millió forintra, a csődeljárásban nyilvántartásba vett teljes követelésállomány 0,42 százalékára apadt.
A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy egy másik, a csődeljárásba bejelentkezett hitelező – miután a NAV fellebbezéséről tudomást szerzett – a NAV részére a Társaság helyett pénzben megfizette a NAV előző bekezdésben írt, moratórium alá eső követelését.
A Társaságnak a NAV-tól kikért, 2018. január 23-i adóigazolás szerint „nyilvántartott tartozása nincs, adók módjára behajtandó köztartozása nincs”, adófolyószámlája pedig jelenleg minden adónem tekintetében vagy nulla egyenleget vagy túlfizetést mutat.
A Társaság és a vagyonfelügyelő álláspontja, hogy a NAV követelésének megszűnésével a NAV hitelezői státusza is megszűnt, és az eljárásban a továbbiakban – perbeli legitimáció hiányában – nem tekinthető félnek, így fellebbezési jogosultsággal sem rendelkezik. A NAV fellebbezésére észrevételt tevők erre a körülményre való hivatkozással is kérték a Fővárosi Ítélőtáblától a fellebbezés elutasítását. A vagyonfelügyelő egyben a NAV-ot törölte a hitelezők nyilvántartásából.

III. A NAV kifogása

A NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság Felszámolási Osztály 2. a vagyonfelügyelő eljárását sérelmezte, mert tájékoztatása szerint a másik hitelező teljesítését tartozatlan befizetésként kezeli, és azt a befizető visszaigénylése esetén vissza is utalná. Álláspontja szerint a teljesítés elfogadására nem köteles, és azt nem is fogadja el.
A vagyonfelügyelő a NAV érvelését nem fogadta el, és megerősítette a hitelezők nyilvántartásából való törlését. Álláspontja szerint – amelyet a Társaság is oszt – a jelen esetben nem adóigazgatási, hanem polgári jogviszony áll fenn az érintettek között, így a más általi teljesítésnek nincs akadálya. Egyébként az adókötelezettségek teljesítése körében is előfordul, hogy az adót nem az adózó, hanem helyette más személy utalja be az adófolyószámlára, az adó megfizetésére kötelezett adószámának feltüntetésével. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Társaság életében is előfordultak már ilyen esetek (még 2014 előtt, amikor cégcsoporttal rendelkezett) és a NAV sem akkor, sem azóta nem tekintette az érintett befizetéseket tartozatlannak. Leszögezte azt is, hogy a teljesítés el nem fogadása
és a teljesítés megtartása egymást kizáró tényezők. Amennyiben az el nem fogadás kifejezése nem jár egyidejűleg a teljesítés feltétel nélküli visszaszármaztatásával, úgy az csak a teljesítés elfogadásnak minősülhet. (Amint azt a fenti II. pontban bemutattuk, a NAV a befizetést a Társaság adófolyószámláján jelenleg is nyilvántartja, annak alapján igazolást állít ki, és semmilyen intézkedést nem tett annak a befizető részére történő visszafizetése iránt.)
A NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság Felszámolási Osztály 2. kifogást nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, amelyben megtámadta a vagyonfelügyelőnek a hitelezők nyilvántartásából történő törlésére vonatkozó intézkedését. Ebben a kifogásoló lényegében megismételte korábbi álláspontját, továbbá felvetette a kifogás elbírálására vonatkozó eljárási szabálynak az Alaptörvénybe ütközését, és a bíróságtól szükség esetén alkotmánybírósági normakontroll indítványozását is kérte. Ezen felül arra az álláspontra is helyezkedett, hogy a követelése harmadik személy általi megfizetése joggal való visszaélést valósít meg.
A vagyonfelügyelő a kifogásra a mai napon írásbeli észrevételt terjesztett elő. Ebben a kifogásban állítottakat pontról pontra érdemben, továbbá az érintett eljárási szabály Alaptörvénybe ütközését is teljes mértékben cáfolta. Eljárásjogilag felvetette azt is, hogy a csődtörvény egyik lehetséges értelmezése szerint a NAV a kifogását elkésve terjeszthette elő.
A vagyonfelügyelő beadványában egyúttal rámutatott arra is – amely állásponttal a Társaság is egyetért –, hogy a NAV a csődeljárásban érvényesített joga megszűnését követően tartalom nélküli eljárási jogosultságokkal él, holott egy teljes kielégítést nyert volt hitelezőtől – és főként, ha egy állami szervről van szó – alappal várható, hogy a jóhiszeműség és tisztesség elvei mentén, megkülönböztetés nélkül és a jogszabályoknak megfelelően járjon el, és ne akadályozza az eljárás összes többi szereplője által elfogadott
vagy nem megfellebbezett csődegyezségben kifejezettek szerinti joggyakorlást.
A kifogásról és az azzal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a Fővárosi Törvényszék nyolc munkanapon belül dönt.

IV. A fellebbezési eljárás

A III. pontban írt kifogás eldöntését követően kerülhet sor az ügy iratainak felterjesztésére a Fővárosi Ítélőtáblára. A felterjesztést követően a fellebbezést és az észrevételeket a Fővárosi Ítélőtábla érdemben megvizsgálja, és a 2018. január 1-től hatályos szabályok szerint harminc napon belül elbírálja azokat.

V. Időbeliség

A fenti III. és IV. pontban írt eljárások időszükséglete a technikai eljárási cselekményekkel együtt – közbenső jogorvoslati lépések és alkotmánybírósági eljárás hiányában – mintegy 50 napra tehető, ami közel egybeesik a Társaságot a csődeljárásban megillető fizetési haladék 2018. március 18-i lejáratával is. Ezen az időtartamon belül, értelemszerűen inkább a második felében várható a csődeljárás jogerős befejezése vagy megszüntetése. Tekintve, hogy a moratórium a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésével szűnik meg, a bíróságnak jogában áll a moratóriumot ezen döntés meghozataláig meghosszabbítani. A Társaság tájékoztatni fogja a T. Részvényeseit az eljárás további lényeges fejleményeiről, így különösen a fenti III. pont szerinti kifogás körében meghozott döntésről.
Budapest, 2018. február 1.

______________________
EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”