AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁSBAN HOZOTT MÁSODFOKÚ DÖNTÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.”
(1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton
teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a mai
napon iratbetekintés útján a Társaság tudomására jutott, hogy a
Fővárosi Ítélőtábla a 15.Cspkf.43.297/2018/3. számú végzésével
elutasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hitelező fellebbezését, és
megállapította, hogy a Társaság 2017. szeptember 19-én megkötött
csődegyezsége mindenben megfelel a jogszabályoknak.

Erre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Fővárosi
Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú végzését, amely a csődegyezséget
jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata ellen további fellebbezésnek nincs
helye. A Társaság tájékoztatja a T. Befektetőket, hogy a jelen ügyre
alkalmazandó ún. régi Pp. (1952. évi III. törvény a polgári
perrendtartásról) 271. § (1) bekezdése h) pontja alapján
felülvizsgálatnak sincs helye az egyezséget jóváhagyó végzés ellen,
így a döntés véglegesnek tekinthető.

A csődeljárás a fenti végzésnek megfelelő döntés Cégközlönyben való
közzétételével fejeződik majd be és ekkor kerül majd a Társaság
cégnevéből a „cs.a.” toldat is törlésre. A Társaság a végzés hivatalos
kézhezvételéről és a csődegyezség végrehajtásáról külön
tájékoztatásokat fog közzétenni.

Budapest, 2018. március 14.

______________________
EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”