AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDEGYEZSÉG

VÉGREHAJTÁSÁVAL

ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEKRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. Előzmények

Ahogy az korábban közzétételére került, a Részvénytársaság a folyamatban volt csődeljárásában a hitelezőivel csődegyezségi megállapodást kötött. A csődegyezséget a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú végzésével jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította, amely végzés jogerőre emelkedett. A csődegyezséget jóváhagyó és a csődeljárást befejező, 39.Cspk.5/2017/43. számú végzés a Cégközlönyben 2018. március 20-án került közzétételre.

II. A csődegyezségi megállapodás végrehajtása

A Részvénytársaság hitelezői a csődegyezség keretében követelésük járulékait, valamint a tőkeösszeg 97,45 százalékát elengedték, a Részvénytársaság pedig arra vállalt kötelezettséget, hogy követelésük fennmaradó 2,55 százalékát – amely 30.619.225,26 forintnak felel meg – névértéken tőkévé konvertálja. Ezáltal a csődegyezségi megállapodás értelmében a hitelezők részére összesen 39.255.417 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 0,78 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény kerülne kibocsátásra.

Az erre nyitva álló határidő 2018. május 29-én telik le, ugyanakkor a kötelezettség teljesítésére a csődegyezségi megállapodás értelmében kilencven napos póthatáridő áll a Részvénytársaság rendelkezésére.

A Részvénytársaság Igazgatósága úgy határozott, hogy a jelenlegi részvényesek részvényesi értékének megőrzése érdekében – figyelemmel a fentiekre és arra, hogy a csődegyezségi megállapodás erre lehetőséget ad – megvizsgálja azt a kérdést, hogy a Részvénytársaság a csődegyezségi megállapodásban vállalt kötelezettségeit az előzőekben írt 39.255.417 darab törzsrészvény kibocsátásával, vagy a fennmaradó követelésállomány – azaz mindösszesen 30.619.225,26 forint – pénzbeli teljesítésével rendezze.

III. Moratórium alá nem eső követelések rendezése

Az Igazgatóság ezzel egyidejűleg úgy határozott, hogy a Részvénytársaság (a 2017. szeptember 19-i közzétételben is írtak szerint) részvénykibocsátással rendezi a csődeljárásban moratórium alá nem eső követeléseket.

Erre tekintettel az Igazgatóság a Részvénytársaság 40.507.837,5 forintos alaptőkéjét új, 0,78 forintos névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, 11.809.019,82 forint névértéken és 11.809.019,82 forint kibocsátási értéken, teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás ellenében 52.316.857,32 forintra felemeli.

A részvénykibocsátás árfolyama megegyezik a részvények névértékével, azaz 0,78 forint. Az alaptőke-emelés során 15.139.769 darab új, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek a jelenleg meglévő „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosítanak.

A részvények kibocsátási értéke akként kerül teljesítésre, hogy az alaptőke-emelésben részt vevő személyek a nem pénzbeli hozzájárulásuk tárgyát – amely a Részvénytársasággal szemben fennálló, mindösszesen 11.809.019,82 forint összegű követelés – a Részvénytársaság tulajdonába, birtokába és rendelkezésre bocsátják.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke-emelés teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával valósul meg, a Részvénytársaság jelenlegi részvényeseit a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

Az Igazgatóság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kezdeményezi az ezen alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra. Az Igazgatóság felhívta az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjék az ehhez szükséges lépések megtételéről.

Budapest, 2018. május 29.