AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

  1. Előzmények

Ahogy az korábban közzétételére került, a Részvénytársaság a folyamatban volt csődeljárásában a hitelezőivel csődegyezségi megállapodást kötött. A csődegyezséget a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú végzésével jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította, amely végzés jogerőre emelkedett. A csődegyezséget jóváhagyó és a csődeljárást befejező, 39.Cspk.5/2017/43. számú végzés a Cégközlönyben 2018. március 20-án került közzétételre.

Az Igazgatóság 2018. május 28-án úgy határozott, hogy a Részvénytársaság részvénykibocsátással rendezi a csődeljárásban moratórium alá nem eső követeléseket. Ezen alaptőke-emelés – amelynek keretében 15.139.769 darab új törzsrészvény kerül kibocsátásra és tőzsdei bevezetésre – cégbírósági bejegyzéséről a Részvénytársaság 2018. július 5-én tett közzé tájékoztatást.

  1. A csődegyezségi megállapodás végrehajtása

A Részvénytársaság hitelezői a csődegyezség keretében követelésük járulékait, valamint a tőkeösszeg 97,45 százalékát elengedték, a Részvénytársaság pedig arra vállalt kötelezettséget, hogy követelésük fennmaradó 2,55 százalékát – amely 30.619.225,26 forintnak felel meg – névértéken tőkévé konvertálja. Ezáltal a csődegyezségi megállapodás értelmében a hitelezők részére összesen 39.255.417 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 0,78 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvény kerülne kibocsátásra.

Az Igazgatóság 2018. május 28-án úgy határozott, hogy megvizsgálja azt a kérdést is, hogy a Részvénytársaság a csődegyezségi megállapodásban vállalt kötelezettségeit az előzőekben írt 39.255.417 darab törzsrészvény kibocsátásával, vagy a fennmaradó követelésállomány – azaz mindösszesen 30.619.225,26 forint – pénzbeli teljesítésével rendezze.

III. Alaptőke-emelés

A Részvénytársaság a mai napon akként határozott, hogy a csődegyezségi megállapodás mellett „igen” szavazatot leadó hitelezők követelésállományát – amely összesen 27.099.348,12 forint – részvénykibocsátással rendezi, figyelemmel arra, hogy ezek a hitelezők a csődegyezség támogatásával kifejezésre juttatták elköteleződésüket a Részvénytársaság, és ezáltal a korábbi részvényesek részvényesi értékének megőrzése mellett.

Az Igazgatóság tovább vizsgálja azt a kérdést, hogy a csődegyezségi megállapodás ellen szavazó és a csődegyezségi tárgyaláson részt nem vevő hitelezők követelésállományát – amely összesen 3.519.877,14 forint – pénzbeli teljesítéssel rendezze-e.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság a Részvénytársaság 52.316.857,32 forintos alaptőkéjét új, 0,78 forintos névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, 27.099.348,12 forint névértéken és 27.099.348,12 forint kibocsátási értéken, teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás ellenében 79.416.205,44 forintra felemeli.

A részvénykibocsátás árfolyama megegyezik a részvények névértékével, azaz 0,78 forint. Az alaptőke-emelés során 34.742.754 darab új, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek a jelenleg meglévő „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosítanak.

A részvények kibocsátási értéke akként kerül teljesítésre, hogy a csődegyezségi megállapodásban foglaltak szerint az alaptőke-emelésben részt vevő személyek a nem pénzbeli hozzájárulásuk tárgyát – amely a Részvénytársasággal szemben fennálló, mindösszesen 27.099.348,12 forint összegű követelés – a Részvénytársaság tulajdonába, birtokába és rendelkezésre bocsátják.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke-emelés teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával valósul meg, a Részvénytársaság jelenlegi részvényeseit a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

Az Igazgatóság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kezdeményezi az ezen alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra. Az Igazgatóság felhívta az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjék az ehhez szükséges lépések megtételéről.

Budapest, 2018. július 12.