ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2018. október 11-én 10 órakor, a 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. szám (Art+ Cinema Mozi) alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2018. október 11-re hívta össze a rendkívüli Közgyűlést az alábbi napirenddel:

  1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
  2. Döntés az Alapszabály módosításáról.
  3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság 2018. szeptember 7-i közzétételében jelzett okok miatt javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Alapszabály VIII/9. pontja értelmében jelenleg a Társaságban egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékát.

Figyelemmel a folyamatban lévő befektetői tárgyalások során megfogalmazott igényre, az Igazgatóság indítványozza, hogy ez a szavazati korlátozás kerüljön törlésre az Alapszabályból.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett törli a Társaság Alapszabálya VIII/9. pontjából azt a szavazati korlátozást, amelynek értelmében a Társaságban egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatná a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékát.

Ennek megfelelően az Alapszabály VIII/9. pontja a következő tartalommal marad hatályban:

„VIII 9./ A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

Az A sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály VI/7. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.

A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.”

Figyelemmel továbbá az 1. napirendi pontban tárgyalandó könyvvizsgáló-választásra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja ennek megfelelően kerüljön módosításra.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2018. szeptember 13.

EST MEDIA Nyrt.