AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság éves rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja:                       2019. április 30. 10 óra.

A Közgyűlés helyszíne:                      1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.

                                                            (Art+ Cinema Mozi)

A Közgyűlés megtartásának módja:   személyes jelenlét.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2019. május 10-én 10 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1. Könyvvizsgáló választása a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára.
 2. A Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának ismételt elfogadása.
 3. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentésea 2018. üzleti évről.
 5. Az Audit Bizottság jelentésea 2018. üzleti évről.
 6. A könyvvizsgáló jelentésea 2018. üzleti évről.
 7. Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről, valamint a 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.
 8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 9. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 10. Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
 11. Döntés a Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű elnevezésének módosításáról.
 12. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról.
 13. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról.
 14. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.
 15. Döntés felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új felügyelő bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.
 16. Döntés audit bizottsági tagok visszahívásáról, új audit bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.
 17. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
 18. Döntés azAlapszabály módosításáról a 11-17. napirendi pontokra figyelemmel.
 19. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
 20. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy az 1. és 2. napirendi pontok arra figyelemmel kerültek felvételre a közgyűlés napirendjére, hogy a Társaság 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát elvégző Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., valamint a nevében eljáró Herczeg Zoltán könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés kiadásakor nem rendelkeztek ún. kibocsátói minősítéssel. Ezen körülményről a Társaság 2018. szeptember 7-én rendkívüli tájékoztatást tett közzé, és 2018. október 11-i Közgyűlésén új könyvvizsgálót választott. A fenti 1. és 2. napirendi pontok azt a célt szolgálják, hogy a Társaság új könyvvizsgálója a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát elvégezhesse, arról a könyvvizsgálati jelentését kiadhassa, és a beszámolót a Közgyűlés ismételten elfogadhassa. A Társaság információi szerint az ismételt könyvvizsgálat a 2017. évi éves beszámolóban szereplő adatokat és számokat nem érinti.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2019. április 23.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2019. április 26-án 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Közgyűlésen (megismételt Közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2019. április 26-án) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 79.416.205,44 forint, amelyet 101.815.648 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 101.815.648 szavazat tartozik.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlésre (megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2019. március 29.

EST MEDIA Nyrt.

Igazgatósága