AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁJUS 28-ÁN TARTOTT ÉVES RENDES FOLYTATÓLAGOS KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

3/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 32.148.562 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megköszöni a Társaság érdekében eddig kifejtett munkájukat, és 2019. május 28-val visszahívja az Igazgatóságból Faragó Jana asszonyt és Bencze György urat

4/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 32.148.562 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja Papp István urat (1124 Budapest, Jagelló út 52. szám alatti lakos). Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. május 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

5/2019. (05. 28.) sz. határozat 

A Közgyűlés 29.856.688 igen szavazattal, 90.300 ellenszavazat és 2.201.574 tartózkodás mellett az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja dr. Perger Gábor urat (1135 Budapest, Béke u. 35/B. szám alatti lakos). Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. május 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

6/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 32.089.062 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 59.500 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal 10.280.000 forint + áfa éves díjazás mellett megválasztja a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el.

7/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 32.148.562 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontja módosítását az alábbiak szerint:

„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)

Papp István (1124 Budapest, Jagelló út 52.)

  1. Perger Gábor (1135 Budapest, Béke u. 35/B.)”

8/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 32.148.562 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 18. napirendi pontban eszközölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

9/2019. (05. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 29.887.130 igen szavazattal, 636.000 ellenszavazat és 1.625.432 tartózkodás mellett felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. november 28-ig élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.